Informace pro veřejnost – organizační řád školy

dle zákona číslo 106/1999 Sb.

Gymnázium , Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

Adresa: U Balvanu 764/16, 466 34 Jablonec nad Nisou
Identifikátor zařízení: 600 010 449
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 60 252 758
IZO: 000 081 841
Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1
Datová schránka: 3dvkkge

Obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium všeobecné

čtyřleté studium denní
třídy: 1., 2., 3., 4. ročník

Obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium všeobecné

čtyřleté studium denní
třídy:  4. ročník

Ředitel školy

Na základě konkurzního řízení byl jmenován Mgr. Jiří Kozlovský ředitelem školy.
Pravomoci a působnost ředitele vymezuje zákon č. 561/2004 Sb. Právní normy a předpisy,  kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti a výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu školy.

Informace poskytují

Přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení v souladu s zákonem 106/1999 Sb. a §2 odstavec 1 vyhlášky č. 150/1958 Ú.l.

ředitel Mgr. Jiří Kozlovský
zástupce ředitele Mgr. Petr Kvoch
výchovná poradkyně Mgr. Alice Bartoňová
sekretariát školy Jana Šimková

Kontakty – telefonní čísla

ředitelna a sekretariát 483 320 086,
774 320 086

sborovna 483 711 253
fax 483 320 086

Kontakty – emailové adresy

Návštěvní hodiny pro veřejnost:

denně ve dnech školního vyučování od 8:00 do 15:00. (Po individuální domluvě i v jiný čas.)

Úřední hodiny sekretariátu:

denně ve dnech školního vyučování od 8:00 do 10:00, od 13:30 do 15:00.

Konzultační a poradenská činnost výchovné poradkyně:

ve dnech školního vyučování
každé pondělí od 14:45 do 15:30,
každé středa od  10:00 do 10:45,
každý čtvrtek od  10:00 do 10:45
a dále individuálně po osobní domluvě i mimo výše uvedenou dobu (telefon 483 711 253 nebo 721 364 463).

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení

  • 3 dny – po obdržení žádosti škola sdělí, že věc nepatří do její působnosti a věc se proto odkládá,
  • 7 dní – po obdržení žádosti škola sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde,
  • 7 dní – po obdržení žádosti škola vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu od doručení výzvy,
  • 15 dní – do doručení žádosti škola vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován) (v roce 2000 činí lhůta v 1. pololetí dvojnásobek a ve 2. pololetí 1,5 násobek)
  • 15 dní – po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání,
  • 15 dní – po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek:

Škola je pro žáky otevřena ve dnech školního vyučování od 7:00 do 16:00 hodin.

Začátky a konce vyučovacích hodin:

 0. vyučovací hodina  7:10 – 7:55
 1. vyučovací hodina  8:00 – 8:45
 2. vyučovací hodina  8:55 – 9:40
 3. vyučovací hodina  10:00 – 10:45
 4. vyučovací hodina  10:50 – 11:35
 5. vyučovací hodina  11:45 – 12:30
 6. vyučovací hodina  12:40- 13:25
 7. vyučovací hodina  13:00- 13:45
 8. vyučovací hodina  13:55- 14:40
 9. vyučovací hodina  14:45- 15:30

Dopolední velká přestávka: 9:40 – 10:00 hodin

Přestávky na oběd: během 12:30 – 13:55

Pořadí tříd a výdej obědů třídám určuje rozvrh výdeje obědů.

Provozní doba studovny: ve dnech školního vyučování 7:30 – 15:00

Využití školního pozemku ke sportovním aktivitám a odpočinku: v době velké a obědové přestávky, využívání sportovního zařízení pouze na vlastní nebezpečí.

Během vyučování a o přestávkách platí zákaz opouštění areálu školy bez vědomí třídního učitele nebo učitele daného předmětu.

V celém objektu školy, na školním pozemku a v bezprostředním okolí školy platí bez výjimky zákaz kouření.