Zpráva o činnosti O.P.S. Gymnázium Jablonec nad Nisou za školní rok 2016/2017

Ve školním  roce 2016/17 zaměřila o.p.s. svou činnost stejně jako v předchozích letech na obecně prospěšné aktivity, které jsou v souladu se statutem o.p.s. Finanční prostředky na tyto aktivity získávala formou dobrovolných příspěvků rodičů a studentů, dále jako finanční, případně věcné dary od sponzorů.

Větší část těchto prostředků vynaložila o.p.s. na účelově vázané aktivity školy jako celku, menší část byla vázána na potřeby jednotlivých tříd.

Ve školním roce 2016/17 byly z prostředků o.p.s. financovány nebo spolufinancovány, mimo jiné, tyto aktivity:

  • odměny studentům, kteří dosáhli výborných výsledků při reprezentaci školy,
  • projektový den – setkání se zajímavými osobnostmi,
  • příspěvky na náklady spojené s účastí žáků na olympiádách, soutěžích a badatelské činnosti a na výměnné pobyty,
  • maturitní plesy a občerstvení v průběhu maturitních zkoušek (spolufinancování),
  • slavnostní akademie a ceny Maxima 2016/17,
  • předání maturitních vysvědčení absolventům školy,
  • pořízení nového kopírovacího stroje pro žáky školy, s připojením na síť.

Oficiálním listinným dokumentem o hospodaření o.p.s. je výroční zprava, která se vypracovává vždy na začátku následujícího kalendářního roku. Aktivity podpořené o.p.s. spadající do 2. pololetí školního roku 2016/17 budou proto zahrnuty samostatně také ve zprávě o hospodaření za kalendářní rok 2017.

Informace o hospodaření o.p.s. v roce 2016 byly předloženy rodičům na třídních schůzkách v dubnu 2017  po schválení výroční zprávy správní a dozorčí radou.

Základním zdrojem přijmu o.p.s. jsou příspěvky rodičů či sponzorů. Vzhledem k aktuálnímu počtu žáků bude příspěvek do o.p.s. na rok 2018 činit 500,- Kč za žáka. Příspěvek bude vybírán v listopadu a prosinci 2017.

Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy, kteří do o.p.s. ve školním roce 2016/17 přispěli.

Ing. Ivan Hanyš, předseda správní rady
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel o.p.s.