Učební plány pro vz. obory 79-41-K/401, 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné

Septima, Oktáva, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Předmět: Kvinta
1. ročník
Sexta
2. ročník
Septima
3. ročník
Oktáva
4. ročník
Český jazyk a literatura 4 3 3 4
Anglický jazyk 4 3 3 3
2. cizí jazyk 4 4 3 3
Matematika 3 5 4 3
Informatika a výpočetní technika
Dějepis 2 2 2 2
Základy společenských věd 2 2 2 2
Fyzika 3 2,5 2 2
Chemie 2,5 2,5 2 2
Biologie 3 2,5 2 2
Zeměpis 2 2 2
Estetická výchova (hudební, výtvarná) 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 2 2
Volitelný předmět 2 2 2
Volitelný předmět 3 2
Volitelný předmět 4 4
Celkem 33,5 32,5 33 33

Volitelný předmět 1
– informatika

Volitelný předmět 2
– anglická konverzace, francouzská konverzace, německá konverzace, deskriptivní geometrie

Volitelný předmět 3
– seminář společenskovědní, aplikovaná matematika, seminář biologicko-chemický

Volitelný předmět 4
– 2 semináře z nabídky: biologický, dějepisný, fyzikální, chemický, literární, matematický, společenskovědní