Učební plány pro vzdělávací obor 79-41-K/41 Gymnázium všeobecné

1. ročník

skupina 1 – německý jazyk, skupina 2 – francouzský jazyk

Předmět: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 4 3 3 4
Anglický jazyk (skupina 1) 4 3 3 3
Anglický jazyk (skupina 2) 4 4 3 3
2. cizí jazyk – německý (skupina 1) 4 4 3 3
2. cizí jazyk – francouzský (skupina 2) 4 4 4 4
Matematika 3 5 4 3
Informatika a výpočetní technika
Dějepis (skupina 1) 2 2 2 2
Dějepis (skupina 2) 2 3 2
Základy společenských věd 2 2 2 2
Fyzika (skupina 1) 3 2,5 2 2
Fyzika (skupina 2) 2,5 2,5 2 1,5
Chemie (skupina 1) 2,5 2,5 2 2
Chemie (skupina 2) 2,5 2,5 2 1,5
Biologie (skupina 1) 3 2,5 2 2
Biologie(skupina 2) 2,5 2,5 2 2
Zeměpis 2 2 2
Estetická výchova (hudební, výtvarná) 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět A 2 2
Volitelný předmět B 2 2
Volitelný předmět C 2
Volitelný předmět D 4
Celkem (skupina 1)
33,5 *
32,5 *
33 **
33 **
Celkem (skupina 2)
32,5 * 34,5 *
34 **
31 **

 

Volitelný předmět A
– informatika uživatelská, informatika odborná

Volitelný předmět B
– anglická konverzace, francouzská konverzace, německá konverzace, deskriptivní geometrie

Volitelný předmět C
– seminář společenskovědní, aplikovaná matematika, seminář biologicko-chemický

Volitelný předmět D
– 2 semináře z nabídky: biologický, dějepisný, fyzikální, chemický, literární, matematický, společenskovědní

Nepovinné předměty
* PCMn (Praktická cvičení z matematiky) – 2 hodiny týdně v 1. ročníku (podle úrovně)
* PCČj (Praktická cvičení z českého jazyka) – 1 hodina týdně v 2. ročníku (podle úrovně)
** nepovinné předměty ve 3. a 4. ročníku – 2 hodiny týdně: L (latina), AKn (Anglická konverzace), Spn (Španělský jazyk), Nkn (Německá konverzace), VVn (Výtvarná výchova)