Zpráva o činnosti o.p.s. Gymnázium Jablonec nad Nisou za školní rok 2017/2018

Ve školním  roce 2017/18 zaměřila o.p.s. svou činnost stejně jako v předchozích letech na obecně prospěšné aktivity, které jsou v souladu se statutem o.p.s. Finanční prostředky na tyto aktivity získávala formou dobrovolných příspěvků rodičů a studentů, dále jako finanční, případně věcné dary od sponzorů.

Větší část těchto prostředků vynaložila o.p.s. na účelově vázané aktivity školy jako celku, menší část byla vázána na potřeby jednotlivých tříd.

Ve školním roce 2017/18 byly z prostředků o.p.s. financovány nebo spolufinancovány, mimo jiné, tyto aktivity:

  • odměny studentům, kteří dosáhli výborných výsledků při reprezentaci školy,
  • projektový den – setkání se zajímavými osobnostmi,
  • příspěvky na náklady spojené s účastí žáků na olympiádách, soutěžích a badatelské činnosti a na výměnné pobyty,
  • maturitní plesy a občerstvení v průběhu maturitních zkoušek (spolufinancování),
  • slavnostní akademie a ceny Maxima 2017/18,
  • nákup vybavení pro výuku tělesné výchovy.

Oficiálním listinným dokumentem o hospodaření o.p.s. je výroční zprava, která se vypracovává vždy na začátku následujícího kalendářního roku. Aktivity podpořené o.p.s. spadající do 2. pololetí školního roku 2017/18 budou proto zahrnuty samostatně také ve zprávě o hospodaření za kalendářní rok 2018.

Informace o hospodaření o.p.s. v roce 2017 byly předloženy rodičům na třídních schůzkách v dubnu 2018 po schválení výroční zprávy správní a dozorčí radou.

Základním zdrojem přijmu o.p.s. jsou příspěvky rodičů či sponzorů. Vzhledem k aktuálnímu počtu žáků bude příspěvek do o.p.s. na rok 2019 činit 500,- Kč za žáka. Příspěvek bude vybírán v listopadu a prosinci 2018.

Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy, kteří do o.p.s. ve školním roce 2017/18 přispěli.

 

Ing. Ivan Hanyš, předseda správní rady
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel o.p.s.